skrevet 24. april 2017:

                  STATISTIKKEN FRA
      TRÆNINGEN MANDAG 24. april
  ER FØRST FÆRDIG ONSDAG 26. april

undefined

skrevet 20. april 2017:

Stor tilslutning til                        undefined

           MEDLEMSMØDET

Traditionen tro er der stor tilslutning, når der
holdes møder i klubben. 
33 af klubbens 42 medlemmer var mødt op i
Aktivitetshuset kl. 9 til kaffe og rundstykke.

undefined

Selv om det var lidt køligt, så bød "Vennerne"
på en skarp så man kunne holde varmen.
Formanden bød velkommen og opfordrede
serviceholdene til at gøre mere ud af arbejdet,
bl.a. bør der fejes efter hver træning. Bordene
skal tørres af og kanderne gøres rene inden de
sættes på plads og m.m.
Erik J. fortalte om MINISTÆVNERNE og opfordrede
medlemmerne om at melde sig til arbejdet ved
disse stævner. Opgiv hvilken dag man er til rådig-
hed og gerne begge dag, hvor det så vil være muligt
at spille een af dagene.

undefined

Ved generalforsamlingen blev der ønsket at få en
medlemsliste med telefonnumre på. Lisen er lavet
og den blev sendt rundt ved bordene, så der kunne
gøres rettelser hertil. Ingen havde noget imod at
listen blev mailet til medlemmerne. 
Opfordrede medlemmerne til at skrive sig på til-
meldingslisten til den kombinerede krolf- og ud-
flugtstur til Djursland den 15. juni.
DAI's holdturnering. Hvis ikke der er flere som 
ønsker at danne hold, så blever der tilmeldt 4
hold til den kommende turnering.
Skalborg Open som holdes onsdag den 26. juli - 
her vil de spillere som står på listen blive tilmeldt
i denne uge (for at være sikker på at der er plads).
Efter mødet var der almindelig træning og heri
deltog 31 spillere.         
                                    undefined
En tak til Margit og Leif Glud, som havde sørget for
"morgentraktementet" og opstillingen af borde og
stole. 
                            

   undefined

   

Skrevet 17. februar 2017:
GENERALFORSAMLINGERNE 2017
  undefined

Det var en "lang" torsdag - den 16. februar 2017.
Først træning kl. 10 og her var der 28 spillere som
alle spillede 2 x 12 huller.                
                                                                       undefined
Der var inviteret på suppe i Kredshuset efter træ-
ningen, men inden da blev Klubsangen (forfattet
af Birte Ha) sunget og så var suppen klar.

Efter suppen skulle de 2 generalforsamlinger holdes.

Klarup Krolf Klubs ordinære generalforsamling.
Her bød formanden velkommen og så var der valg af
dirigent og referant.
Helga Wulff blev valgt som dirigent og Erik J. som re-
ferant.    
                                      undefined       
Formand, Leif Glud, aflagde sin beretning, hvor han bl.a.
oplyste at klubben har det sociale i højsædet, men også
at vi har et højt sportslig niveau. En høj mødeprocent til
arrangementer og de ugentlige træninger. Medlemmer-
ne er flinke til at hjælpe hianden, således at det funker i
det daglige.
I årets løb er der sket rigtigt meget. I juni fik vi flotte klub-
veste og med hjælp fra Spar Nord blev vores egenbetaling
ikke ret stor.
Herefter blev Klarups topplaceringer fra de mange stævner
ridset op, hvilket bl.a. var Klarup Open, Strandkrolf, Østerild
Open, Skalborg Open, Hallund Open.
Ved de individuelle Regionsmesterskaber hvor Vagn Knudsen
blev nr. 1 og Erik Kjeldgaard nr. 2 (begge havde samme antal
slag) - hvilket også kvalificerede dem til DM.
Klarup Krolf Klub havde 5 hold med i holdturneringen og alle
5 hold vandt deres puljer og gik videre til Mesterskabsfina-
len som blev hold i Rostrup.
Her blev Klarup 5 nummer 2 og Klarup 1 nummer 3 og kvali-
ficerede sig til DM for hold. 
Ved DM i 'arrild blev Erik Kjeldgaard dansk mester og de øvrige
deltagere fra Klarup vik sekundære placeringer, men flot.
        undefined
Der var i august Arbejdsdag og det var også en god dag som
sluttede af med grill.
Vort klubmesterskab havde 38 deltagere og her blev Margit
Glud nr. 1. Birte Hansen nr. 2 og Karen Johansen nr. 3.
Hos herrerne blev Vagn Knudsen nr. 1, Bjarne Overgaard nr. 2
og Erik Kjeldgaard nr. 3. Denne dag sluttede også med grill.
Klubfesten i oktober havde også 38 deltager - en god fest. Der
var forfattet et par gode sange og bl.a. også fordi Inger og
Bjarne spillede til dans.
Så var der julefrokosten, juleafslutningen og den sidste træning
i 2016 som sluttede af med champagne og de hjemmebagte
kransekager af Birte He. En god afslutning på et godt år.
Formanden orienterede ligeledes om at der ikke bliver nogen
Klarup Open i 2017 (årsagen kan læses længere nede på denne
side), men vi påregner at lave 3 miniturneringer på vores egne
baner til sommer.
                                     undefined
Kassereren, Bjarne Overgaard, gennemgik årsregnskabet og
det endte med et overskud på kr. 548,80 - flot.
Kontingentet for 2017 blev fortsat på kr. 300 årl.
Af indkomne forslag var der en anmodning om at stoppe i
Festudvalget fra Margit M.  Til nyt medlem i festudvalget blev
Birthe F. valgt.
Valg. Der skulle vælges kasserer og sekretær for 2 år og begge
var genvalg.
Der var også genvalg af bestyrelsessuppleant og revisor. Der 
skulle vælges ny revisorsuppleant da Mona M. ønskede ikke gen-
valg. Lone N. blev valgt.
Under Eventuelt var der opfordring fra sekretæren om at man
snarest og inden 1. marts skriver sig på tilmeldingslisterne - især
til opstartsstævnet og strandkrolf.  Det vil ligeledes være ønske-
ligt at de forskellige turneringshold bliver sammensat så de er
klar inden 1. maj.  Birte Ha mangler spillere til et hold!
Der var ligeledes efterlysning af klubbens vedtægter og medlems--
liste på vor hjemmeside - vedtægterne kommer, men ikke med-
lemslisten som i stedet hænges op i vores materialerum.
Formanden overrakte sekretæren rødvin som tak for arbejdet i det
forløbne år.
Tak for en delvis rolig generalforsamling.
Så var der pause inden generalforsamlingen i Klarup Krolf Klub
støtteforening Vennerne.
                        undefined                                                        undefined
STØTTEFORENINGEN VENNERNE's generalforsamling.
Efter valg af dirigent og referant holdt formand Kjeld Esko en
kort beretning. Der vil den 15. juni 2017 blive en kombineret
krolf- og oplevelsestur til Djursland, hvor egenbetaling kun vil
blive kr. 50.
Kasserer, Villy Jensen, gennemgik regnskabet som viste et flot
overskud, men Villy var skuffet over at afkastet af salget ikke var
større. Alle bør stramme op med hensyn til betaling af varerne.
Der var genvalg af bestyrelsesmedlem Niels Rasmussen. Og som
ny bestyrelsessuppleant blev Lone N. valgt. Der var genvalg af 
revisor og revisorsuppleant.
                                     undefined
Under eventuelt takkede formand Kjeld sin kasserer for hans u-
trættelige arbejde, bl.a. med indkøb og masser af kørsel. Villy
fik overrakt et gavekort til en god middag for 2.
2 generalforsamlinger, spisning og krolf var slut.
En god stemning og dejligt samvær.  
                                             
        undefined

                                      undefined

skrevet 31. januar 2017:

KLARUP OPEN 2017 BLIVER IKKE TIL NOGET 
                                                            - VI BEKLAGER! 

Der er KLARUP FESTUGE i uge 23 og vi skulle holde
KLARUP OPEN torsdag den 8. juni 2017, men Klarup
Krolf Klubs bestyrelse holdt møde den 30. januar og
traf beslutning om at vi ikke kan arrangere stævnet
i år af flere årsager.

Da vi fik datoen for muligheden for afholdelse af KLARUP
OPEN af FESTUGE-udvalget slog vi til, men så kom en stor
forhindring.
Midt i januar måned fandt vi på DAI's hjemmeside invitati-
onen til KROLFTURNERING 2017 og af denne fremgår at
der er turneringsrunder i ugerne 21, 23, 25, 27, 31 og 33.
Af invitationen fremgår ligeledes at kampene hovedsage-
lig spilles mandage - torsdage.
Vi (Klarup Krolf Klub) opdager at uge 23 også er den uge,
hvor vi skal have KLARUP OPEN, men opdager også at der
i uge 23 også at mandagen i ugen er helligdag (2. pinsedag),
men også i uge 21 er der en helligdag torsdag (Kr. Himmel-
farsdag). Hvorfor ikke bare rykke turneringsrunderne i uge
21 og 23 en uge frem, så var det hele løst. Især da invitationen
kun har været på DAI's hjemmeside et par uger og man skal
først være tilmeldt inden 1. maj - altså over 3 måneder til.
                                                 undefined

Vi kontaktede pr. telefon DAI konsulenten og formanden for
Krolfudvalget, hvor vi blev bedt om at fremsende en skrifte-
lig anmodning, hvilket vi gjorde den 24. januar (dagen efter
telefonsamtalerne).
                                                      undefined
HURTIGT SVAR.
Allerede den 25. januar kl. 19.03 kom svaret fra formanden
fra DAI's Krolfudvalg:
"Krolfudvalget er enige om at fastholde Turneringsplanen
så der spilles kamp i ulige uger så kan møder og lignende 
planlægges i lige uger.
Klubberne kan stadig bytte indbyrdes.
På et tidligere Udvalgsmøde blev det desuden besluttet at
Klubber der afholder arrangementer i lige uger ikke kan støt-
tes af udvalget.
Hilsen og ønske om en god turnering
Svend Aage".
                                                      undefined

Ja, det var så det. Klarup Krolf Klubs bestyrelse mener klub-
berne derved vil få en masse bøvl og ekstra arbejde for at finde
nye datoer for kampflytningerne og ikke mindst turneringsud-
valget vil få en masse ændringer ind osv.  Det er vores opfattel-
se, at man hellere vil blive væk fra KLARUP OPEN, hvorfor alle
disse overvejelser har været årsagen til at træffe beslutningen
om at droppe KLARUP OPEN 2017 og håber at vi kan finde en
løsning til 2018.
Vi i KLARUP KROLF KLUB er ikke sådan at slå ud - vi er en af de
meget aktive klubber i regionen. Vi har opnået mange flotte sports-
lige resultater og er ikke bange for at tage imod nye udfordringer,
hvorfor vor bestyrelse har besluttet, at vi til sommer vil arrangere
3 små KROLFSTÆVNER på vores anlæg på Romdrupvej, herom
senere.
                   undefined 

               undefined

 

 SERVICEHOLDENE

     undefined        undefined

                          FEBRUAR:
          Erik Kjeldgaard, Anette Elming, 
            Helga Wulff og Jørgen Brade.

                           MARTS:
            Vagn Knudsen, Erling Bak,
        Birte Henningsen og Ole Madsen.                          

                            APRIL:
          Bjarne og Inger Overgaard,
      Edith Simonsen og Arne Nielsen.

Alle gi'r et nap med. Derfor er der lavet service-
hold 
til træningerne. Serviceholdene sørger for
opstilling af 3 baner (kun 2 om vinteren) og i det 
hele taget sørger for, at 
alt er stillet frem - inden
træningen starter.
Serviceholdet sørger også for brygning af kaffe, 
slag
sedler, optælling, fordeling/lodtrækning til 
hold, samt 
oprydningen efter træningen. 
                     se iøvrigt opslagstavlen!
undefined

skrevet 10. januar 2017:                                              

STATISTIK FOR 2016.             undefined

Klarup Krolf Klub var 41 medlemmer ved årsskiftet.
19 damer og 22 herrer i alderen 62 til 86 år. Alders-
gennemsnittet er 71,9 år.
Der trænes hver mandag fra kl. 13 og hver torsdag
fra kl. 10 hele året, dog ikke hvis dagene er på hel-
ligdage.
I sommerperioden (fra april til og med september)
kan der trænes 3 x 12 huller og i resten af året kun
2 x 12 huller (for at skåne banerne).
Det er fra træningerne nedenstående statistikker
er lavet.
Fremmødet til træning.        undefined

I 2016 var 97 træninger.
Det medlem som var oftest til træning var det 89
gange, og det var Erik Kjeldgaard. Herefter kom Vagn
Knudsen med 88 gange. Tredje flest gange var 86 gan-
ge og det var Margit Melgaard.
Der var 22 madlemmer, som alle var til træning mere
end 60 gange.
Det gennemsnitlige fremmøde til tæning blev på
25,5. Størst fremmøde gennemsnit var i maj måned,
hvor fremmødet i snit var oppe på 28,3. Det laveste
var i januar, hvor fremmødet snittet var nede på 23,2.
Det skal dog lige nævnes, at træningsdeltagelsen
kunne være noget højere, da nogle af turnerings-
kampene, som klubbens 5 hold har deltaget i, flere
gange fandt sted på en træningsdag om medlemmer-
ne derved har været forhindret i at deltage i træning-
en.
Banefordelingen.                   undefined 
Klubben råder over 4 krolfbaner. Ved de 97 gange
der var træning blev der spillet ialt 251 runder (12 
huller).
På bane 1 blev der spillet 84 runder.
På bane 2 blev der spillet 58 runder.
På bane 3 blev der spillet 37 runder.
På bane 4 blev der spillet 72 runder.

undefined
Hole in-one.    
I 2016 blev der lavet ialt 669 hole in-one ved de 97
gange der var træning.
Der blev lavet 240 hole in-one på bane 1.
På bane 2 blev det til 157.
På bane 3 139 og 
på bane 4 blev det "kun" til 134 hole in-one.
I gennemsnit blev der til en træning på bane 1 lavet
2,8 hole in-one. På bane 2 blev det til 2,7. På bane 3
blev det til 3,7 og på bane 4 blev det til 1,8 hole in-one.
Konklussion: det var sværest at lave hole in-one på bane
4 og lettest på bane 3.
Hvem lavede hole in-one.     undefined
Der var kun et medlem, som ikke opnåede at lave en hole 
in-one i 2016.
Flest hole in-one lavede Vagn Knudsen - hele 44. Næst
flest lavede Erik Kjeldgaard - 43 og herefter var det Niels
Rasmussen med 39.
Fordelingen af disse 3 spilleres hole in-one fordeler sig
således:
                  bane:                        1             2            3            4
Vagn Knudsen                        19          13           8            4 
Erik Kjeldgaard                      14          13           7            9
Niels Rasmussen                   15            8         10            6.

Flest hole in-one af damer var 31, det var Margit Melgaard.
Nr. 2 lavede 25 hole in-one, det gjorde Helga Wulff og Birte
Hansen.
De 40 spilleres antal hole in-one:
Der var 13 spillere som havde lavet færre end 10 hole in-one.
Andre 13 spillere havde lavet mellem 10 - 19 hole in-one hver.
7 spillere havde lavet mellem 20 - 29 hole in-one hver.
7 spillere havde lavet mellem 30 - 44 hole in-one hver.
Der var 25 spillere, som fik lavet hole in-one på alle 4 baner.

TOP 10.                                    undefined
Det er obligatorisk at alle spiller 2 x 12 huller ved træning.
I sommermånederne har man mulighed for at spille 3 x 12
huller. Efter de 2 første spilleomgange trækkes der lod om
holdfordelingen til en 3. spillerunde, for dem som har lyst
og helbred hertil.
TOP 10 listen laves efter de 2 første spillerunder.
Der laves en TOP 10 for både damer og herrer. Der laves også
en TOP 10 efter 3 runder og denne liste er ikke konsopdelt.  
DAMER.                                   undefined
I 2016 kom alle klubbens 19 damer på TOP 10 listen. 
Flest gange på TOP 10 listen var 85 gange (ud af de 97 mulige),
var Margit Melgaard. Nummer 2 med 82 gange var Birte Hansen
og nr. 3 med 81 gange var Karen Johansen.
Der var 13 damer (ud af 19), som opnåede at blive nr. 1 på TOP 10
listen. Flest gange som nr. 1 var 19, det var Margit Melgaard. Nr. 2
med 16 gange var Birte Hansen og nr. 3 med 13 gange var Karen
Johansen.
HERRER.                                         undefined 
I 2016 kom alle klubbens 22 herrer på TOP 10 listen.
Flest gange på TOP 10 listen var 87 gange (ud af 97 mulige), var
Erik Kjeldgaard. Nr. 2 med 85 gange var Vagn Knudsen og nr. 3
med 71 gange var Niels Rasmussen.
Der var 14 herrer (ud af 22), som opnåede at blive nr. 1 på TOP 10
listen. Flest gange som nr. 1 på listen var 37 gange, det var Erik
Kjeldgaard. Nr. 2 med 19 gange var Vagn Knudsen og nr. 3 med 6
gange var Erik Johansen.
DEN 3. SPILLERUNDE.               undefined  
I sommermånederne blev der spillet en 3. spillerunde (efter de
obligatoriske 2 runder). Det blev til ialt 54 gange, hvilket skyldes
den gode sommer. I 2015 blev 3. runde kun spillet 44 gange.
Deltagelsen i den 3. spillerunde var ret stor. Der var kun 4 medlem-
mer som ikke deltog i den 3. spillerunde - alle øvrige deltog mindst
3 gage.
Det gennemsnitlige fremmøde til 3. spillerunde var på 17,5 spillere.
Flest til 3. spillerunde var 35 spillere og det var ved en træning i sep-
tember måned.
Den spiller, som spillede 3. runde flest gange, var Erik Kjeldgaard
med 47 gange. Nr. 2 med 46 gange var Anette Elming. Som nr. 3
var 45 gange og det var der 3 spillere om, nemlig Margit Melgaard,
Inge Andersen og Vagn Knudsen.
3. RUNDES TOP 10.                     undefined
I 2016 var der 33 spillere som kom på TOP 10 listen, ud af de 37 del-
tagende spillere.
Flest gange på TOP 10 listen var 47 gange (ud af 54 mulige), var
Erik Kjeldgaard. Nr. 2 med 43 gange var Vagn Knudsen og nr. 3 med
34 gange var Erik Johansen.
Der var 13 spillere, som opnåede at blive nummer 1 på TOP 10 listen
(ud af 37 mulige). Flest gange som nummer 1 på listen var 27 gange,
det var Erik Kjeldgaard. Nr. 2 med 13 gange var Vagn Knudsen og nr. 3
med 3 gange var Niels Rasmussen.
Bedst placeret dame var med 2 gange og det var Margit Melgaard. Her-
efter var der 9 spillere som alle var nummer 1 èn gang hver.

Har du spørgsmål til ovennævnte statistik - send dine spørgsmål til:
                                      kontakt@klarupkrolf.dk 


    undefined

Skrevet 29. december 2016.

                   GODT NYTÅR


Efter torsdagens træning var der igen hygge-
ligt samvær i Klarup Krolf Klub.
Det er blevet en tradition at man efter den 
sidste træning i året bliver budt på champagne
og kransekage - en go' tradition.

               undefined
                    Villy havde købt dejlig vin. 

Inden alle var kommet ind fra træningen var det
kommet 4 klubmedlemmer til - de var forhindret
i at deltage i træningen, men ville da lige være med
til at ønske hianden godt nytår - dejligt.

Her i klubben hjælper alle til og Erling var klar til at
hjælpe med at skænke champagnen op - dog havde
han besvær med at åbne flaskerne - men det var der
folk til.
                undefined 
    Der blev skænket op i 33 glas med sikker hånd.

Til et godt glas champagne skal man da have et
stykke kransekage til.
Birte havde bagt dejlig og velsmagende kranse-
kage - tusinde tak for det.

              undefined
    Birte med sine hjemmebagte kransekager.

Så blev der ringet med klokken og formanden ud-
bragte en skål og ønskede samtidig alle godt nytår.

undefined 

undefined

undefined

Alle ønskes et godt og lykkebringende nytår og på
gensyn til træningen mandag den 2. januar 2017, kl. 13. 

       undefined

                   undefined


       
Det har været et forrygende år for Klarup Krolf Klub,
        med masser af hygge og mange flotte sportslige præ-
        stationer.
        Vi takker vores sponsorer, klubmedlemmer og alle de
        spillere vi har været i kontakt med i løbet af 2016.
        Tak for alle de fælles oplevelser vi har sammen om
        "krolfen".
        Vi glæder os allerede til at se jer igen i 2017.

undefined
             
            undefined

skrevet 22. december 2016:

MANGE TIL ÆBLESKIVER OG GLØGG           undefined

En tradition: efter den sidste torsdagstræning inden jul er
der æbleskiver og gløgg.
Efter træningen, torsdag den 22. december, var der 35 med-
lemmer til dejlige æbleskiver og en super god gløgg som igen
var "brygget" af klubbens formand.  

                                undefined
                          Kun 2 af de fremmødte
                              havde nissehuer på.

Igen i år var der god afsætning af de velsmagende æbleskiver
og der måtte fyldes op - indtil flere gange.

             undefined 

    Der var også stor søgning omkring den varme gløgg. 

            undefined

Som det altid plejer var der god stemning og rigtig julehygge.

        undefined

Næste og sidste træning i år er næste torsdag - den 29. december.
Her er der også noget efter træningen -  her giver "vennerne"
et glas vin og Birte Henningsen giver hjemmebagt kransekage hertil.

                       glædelig jul og på gensyn på torsdag!

             undefined


skrevet 1. december 2016:

                                                           undefined  
DET VAR NOGET AF EN JULEFROKOST

En klub med traditioner - så er det Klarup Krolf
Klub.
I dag blev der holdt julefrokost og den blev, som
den plejer, en rigtig hyggelig dag, masser af god
hjemmelavet mad og en rigtigt god stemning.

Der skulle have deltaget 33 i julefrokosten, men
et enkelt medlem måtte desværre blive hjemme
grundet sygdom.

undefined

Der blev budt velkommen af formanden og så blev
klubsangen sunget. 
Så var der buffet - alt var hjemmelavet - tak til de
mange dygtige "kokke".   Der var mange gode ting,
men specielt var Erlings gode frikadeller - iøvrigt en
opskrift han ikke ville af med.

undefined

Efter sildene blev der sunget endnu en sang - det
var Inges hyldestsang, som blev sunget første gang
ved klubfesten.
Så var tid til igen at fylde tallerkenerne op og helt
bestemt også glassene. 

                                undefined
Da alle var mætte blev der sunget en sjov julesang.
Til kaffen var der dejlige hjemmebagte småkager.
Der var også nogle stykker som var oppe at synge
et par viser, hvilket bestemt ikke gjorde julefrokosten
ringere.
                            undefined
Tak til alle for der arbejde med bl.a. borddækning,
den tilberedte mad, indkøb, oprydning og ikke at
forglemme "Vennerne" som bød på øl og snaps.

 undefined

ÅRETS HOLDFOTO BLEV TAGET.


33 ud af klubbens 41 medlemmer var
mødt op da det årlige holdfoto
blev taget -  inden dagens træning.
Villy havde bare styr på det der - der
blev stillet op i flere rækker og så blev
der taget noget af de flotteste billeder.
Bare vent - det er altså ikke billedet neden-
for, det er bare taget under opstillingen.

undefined

Utroligt, hvor meget en klubvest kan gøre.

undefined

skrevet 16. oktober 2016:

IGEN EN GOD KLUBFEST.   
                                                                    
Fredag den 14. oktober 2016 blev der festet.
38 feststemte var mødt op.
Der blev spist lækker mad og ind imellem var
der fællessang. Først klubsangen forfattet af
Birte Hansen, med de sædvanlige 3 nye vers.
Og som en overraskelse havde Inge forfattet
en anden god krolfsang - de kan bare det der
med fællessang. Den tredje sang var en sjov
"italiensk" sang. Til sangene spillede Inger og
Bjarne var forsanger - jo der er mange talenter
i Klarup Krolf Klub.

undefined 

Efter den dejlige mad og var der lidt siddende
motion, hvor det næsten ikke var til at få armene
ned.

undefined 

Der blev danset og dansegulvet var aldrig tomt,
jo, det forstår at feste i Klarup Krolf Klub.
                       
Tak til festudvalget, borddækkerne og oprydderne
samt Inger og Bjarne for den gode underholdning.
Tak til forfatterne af sangene og ikke mindst alle
de festlige deltagere.

undefined

Skrevet 28. september 2016.

           undefined

                            Klubbens danske mester vandt også
                            NY THORUP MESTERSKABET 2016

Onsdag den 28. september 2016 blev der holdt Ny Thorup
Mesterskab 2016  ved Brønderslev.
Der deltog 150 spillere 84 damer og 66 herrer.
Fra Klarup Krolf Klub deltog 7 spillere.
Der blev spillet 2 baner før frokost og 2 baner efter frokost.
Alle 4 baner var meget spøjse. Nogle mellem frugttræerne og
andre i skoven og nogle endda med sten som forhindringer om-
kring hullerne.

    undefined
                     Her slå Erik Kjeldgaard ud - ude i skoven.

Der var mange som brugte rigtig mange slag og så var der dem
som havde væsentlig mindre antal slag.
Flest antal slag hos damerne var placeringen som nr. 84 med 283 slag. Nr. 83 havde brugt 225 slag og nr. 82 havde brugt  224 slag.
Hos herrerne brugte nr. 66 (sidstepladsen) 222 slag. Nr. 65 brugte 210 slag .
Vinder hos damerne blev Kirsten Fonager, Krutuglerne med 152 slag. Nr. 2 blev
efter omspil Lisbeth Christensen, Krutuglerne med 155 slag og nr. 3 blev Elise
Christensen, Krutuglerne også med 155 slag.
Damerne fra Klarup placerede sig således: Margit Melgaard nr. 6 med 162 slag.
Anette Elming nr. 20 med 174 slag. Karen Johansen og Margit Glud den delt 29.
plads med 179 slag.

                     undefined
Her er Erik Kjeldgaard blevet begavet med flasker og en glaspokal til ejendom.

Vinder hos herrerne blev Erik Kjeldgaard, Klarup med 139 slag. Nr. 2 blev Bent 
Thomsen, Fjerritslev med 144 slag og nr. 3 blev Børge Christensen, Krutuglerne
med 149 slag. De 2 øvrige herrer fra Klarup placerede sig således: Erik Munch
kom på en delt 17. plads med 162 slag og Erik Johansen på en delt 20. plads
med 166 slag. 

      undefined 
Her alle vinderne, fra venstre Bent Thomsen (nr.2), Erik Kjeldgaard (nr. 1) Kirsten
Fonager (nr. 1), Elise Christensen (nr. 3), Børge Christensen (nr. 3) og Lisbeth
Christensen (nr. 2).  

Et godt stævne - 4 x 12 huller. Vejret var heller ikke så værst - der kom et par
dråber vand ovenfra, men ikke nok til at man kunne blive våd.

                 undefined
                                                          

                                 DANSK HERRER MESTER 2016

                                      undefined
                                             ERIK KJELDGAARD

skrevet søndag 25. september 2016:

De danske mesterskaber i krolf 2016 blev holdt lørdag den
24. september 2016 i Arrild Ferieby i Sønderjylland.
Klarup Krolf Klub deltog med 3 spillere i individuelt herrer
(Vagn Knudsen, Erik Kjeldgaard og Erik Johansen) samt 2 hold
om holdmesterskabet Klarup 5 og Klarup 1.
Klarup 5's hold bestod af Kalle Møller, Birte Hansen, Niels Ras-
mussen og Vagn Knudsen som spillede i stedet for skadede Mona
Møller.
Klarup 1's hold bestod af Margit Melgaard, Karen Johansen, Erik
Munch og Erik Johansen. 
undefined
Her gøres der klar til incmarch, hvor DAI's fane var forrest ved
indmarchen.
Her efter var der velkomst og taler af bl.a. et medlem af Fritids-
udvalget i Tønder kommune. DAI's formundsformand. En repræsen-
tant fra Danmarks Idræts Forbud samt af formanden for DAI's
Landsudvalg i krolf.
Så blev de forskellige spillere råbt op og så kunne krolfmester-
skabet endelig gå i gang.
Det skal lige nævnes at vejret var fantastisk - sol og ingen vind.
undefined
Her er Niels fra Klarup 5 klar til udslag. Bag udslaget en smuk sø.

Efter de 2 første spillerunder var der  frokostpause, hvor der blev
budt på snitzel med tilbehør i Feriebyens restaurant.
undefined
Her er det de fleste af Klarup spillerne der hygger sig ved frokosten.

Efter pausen blev 3. og sidste spillerunde spillet.
Så var der pause og mulighed for at købe kaffe og kage medens
der blev ventet på resultaterne.
Ventetiden er altid lang, men denne blev afbrudt af at der var et
indkøbsnet fra Tønder kommune som bl.a. indeholdt en kasket,
marmelade og en masse foldere omkring de mange ting og attrak-
tioner som Tønder kommune byder på.
undefined
Der ventes på resultaterne, mens der hygges og grines.

Så kom der endelig lyd fra højtalerne. Erik Kjeldgaard og Mogen
Bodilsen skal spille omspil. Det viste sig at være om førstepladsen
hos herrerne.
undefined  
Mogen startede med udspillet og her er Erik i gang til at slå ud
til sit første slag i omspillet. Mange tilskuere var selvfølgelig spænd-
te og fulgte spillet.
Samtidig var der også 4 herrere i gang med omspil om 3. pladsen og
2 damer var i omspil om 3. pladsen.
Præmieoverrækkelsen kom i gang.
Der var 18 hold som deltog i DM. Nr. 1 Melløse Krolf med 380 slag.
Nr. 2 Benløse Krolf med 387 slag. Nr. 3 Bedsted med 390 slag.
Fra Region Nordjylland blev Amtoft nr. 10 med 412 slag. Klarup 5 nr.
11 med 413 slag. Nørresundby Krolf nr. 13 med 418 slag og endelig
på en 16. plads med 423 slag Klarup 1. 
Hos herrerne blev numme 1 Erik Kjeldgaard 91 slag og nr. 2 Mogens
Bodilsen fra Meløse med 91 slag. Nr. 3 Erling fra Havrebjerg.
Henning Randrup fra Nørholm blev nr. 7 med 94 slag. Vagn Knudsen
fra Klarup blev nr. 13 med 101 slag og Erik Johansen, Klarup nr. 17
med 106 slag.
Hos Damerne blev det Inge Stegmann fra Skælskør med 93 slag.
Nordjydernes repræsentanters placering blev: Ellen Bertelsen, Øster-
ild nr. 8 med 103 slag. Inge-Lise SøndergaardNørresundby nr. 10 med
105 slag. Gudrun fra Amtoft nr. 10 også med 105 slag. Grethe fra
Amtoft blev nr. 13 med 108 slag.

 undefined
Her får Erik overrakt 2 medaljer - 1 fra DAI og en guldmedalje fra Dansk
Idræts forbund. Pokal, en flot guldkølle med indgravering samt en kugle.
DAI konsulent Poul Sørensen viser den flotte guldkølle.

En dejlig dag i det Sønderjyske - et godt arrangement men desværre var
der et uheld. Maskineriet havde fået programetet en forkert kode, så
det var desværre ikke den rigtige medaljefordeling hos damerne - øv.

Resultaterne kan se på DAI region Nordjyllands hjemmeside. 

      undefined

 

skrevet 2. september 2016 kl. 22.15:

                    2 KLARUP HOLD KLAR TIL

                 DANMARKS MESTERSKABET


I dag blev der spillet om Regionsmesterskabet
for hold - det var de 12 puljevindere der bl.a.
også skulle spille om de 4 pladser til DM.
Mesterskabet blev hold i Rostrup ved Arden.

undefined 

Ovenfor er spillerne begyndt at ankommet til Rostrup,
hvor man kunne nå at pakke ud med mere.

Så gik kampene i gang. Der blev spillet 3 x 12 huller,
og det var på nogle spændende og meget udfordrende
baner.

Da alle kampene var spillet var der kaffe,  hjemmebagte
boller med pålæg og kage.
Pludselig blev Klarup 5 og Klarup 1 bedt om at gå ud at
spille omspil - ingen vidste om hvilken placering.
Der blev spillet 3 huller og her vandt Klarup 5, da de bl.a.
lavede 2 hole in-one.
Efter omspillet og tilbage til kaffebordet.
Så var der præmieoverrækkelse.
Placering som nr. 4 og samtidig kvalifikation til DM Amtoft
2 med 403 slag.
Nr. 3 Klarup 1 med 401 slag.
Nr. 2 Klarup 5 med 401 slag og
nr. 1 Nørresundby Krolfklub med 400 slag.

   undefined 
Klarup 5 med sølvmedaljer og pokal. Fra venstre Henning
Johnsen, Kalle Møller, Niels Rasmussen og Birte Hansen.

undefined
Klarup 1 med bronzemedaljer og pokal. Fra venstre: Karen
Johansen, Erik Munch Nielsen, Margit Melgaard og Erik 
Johansen.

Så blev Henning Johnsen og Erik Johansen fra Klarup kaldt
ud til omspil. Det drejede sig om 2. pladsen i den individuelle
konkurence om deltagelsen til DM. Henning Johnsen trak sig
for omspillet da han alligevel ikke kunne deltage i DM grundet
rejse. Henning og Erik havde hver brugt 94 slag. Nummer 1 
blev Henning Randrup fra Nørholm med 90 slag.
Klarup havde allerede 2 spillere som havde kvalificeret sig til
DM - det er Vagn Knudsen og Erik Kjeldgaard. Det gjorde de
ved det Individuelle Regionsmesterskab, hvor de blev nr. 1 og 2.

De øvrige holds placering:
nr. 5 med 406 slag Nørholm
nr. 6 med 408 slag Klarup 2
nr. 7 med 409 slag Thorup-Klim 3
nr. 8 med 415 slag Krutuglerne 6
nr. 9 med 422 slag Østerild 4
nr. 10 med 425 slag Klarup 3
nr. 11 med 429 slag Klarup 4
nr. 12 med 430 slag Østerild 2.

Til mesterskaberne skulle hvert hold medbringe en dommer, men
det havde Klarup svært ved da "kun" een dommer var til rådighed.
De øvrige dommere skulle jo spille, hvorfor Klarup måtte ud at
"købe" dommere.
Tak til vores egen dommer Hans Jørn Pedersen samt til Kurt 
Kristensen fra Nørresundby Krolfklub, Ingrid Kristensen, Tove
Christensen og Paul Christensen fra Skalborg Krolf. Også en tak
til Anna for god loyal support.

En god eftermiddag var slut og igen kom Klarup Krolf Klub
på medaljepladser og bare det at have 5 hold som var blevet
puljevindere er super flot.

undefined

         

                 KLUBMESTERSKAB 2016

Torsdag 25. august 2016 det årlige klubmester-
skab blev selvfølgelig holdt i super varmt vejr.
Der deltog 38 spillere i arrangementet, men 
desværre var 2 af disse spillere "skadet" og så
var der lige til 3 firemands hold på hver bane og
det var banerne 1, 3 og 4.
Ved delkomsten blev de 2 medaljetagere ved
Regionsmesterne hyldet. Vagn Knudsen blev nr. 1
og Erik Kjeldgaard nr. 2 - flot.
Så var der lodtrækning om holdfordelingen.
Banerne var meget flotte og det gav da også nogle
fine resultater. 
Under spillet blev der taget nogle billeder, hvilke
kan ses efter omtalen af Klubmesterskabet.

Der var rigtig varmt og ingen vind, hvorfor man var
nødsaget til væskepause efter hver spillerunde.

Da alle havde spillet 3 x 12 huller var der grill pølser
med brød og en genstand - alt sammen sponseret af
støtteforeningen Vennerne - tak.

Så blev spændingen udløst og de 3 bedst placerede
damer blev kaldt frem.
Nr. 3 med 99 slag Karen Johansen
Nr. 2 med 97 slag Birte Hansen
Nr. 1 med 93 slag Margit Glud

   undefined
              Fra Venstre Karen, Margit og Birte.

Hos herrerne blev placeringerne:
Nr. 3 med 89 slag Erik Kjeldgaard
Nr. 2 med 88 slag Bjarne Overgaard
Nr. 1 med 84 slag Vagn Knudsen

   undefined
       
    Fra venstre Erik, Vagn og Bjarne.

Formanden rundede herefter af og takkede for et 
godt fremmøde.

Resultaterne vil blive hænt op på klubbens op-
slagstavle.

undefined

undefined

undefined

undefined

undefined

undefined

undefined

undefined

undefined

Skrevet 22. august 2016:

DET KØRER BARE FOR KLUBBEN!

I dag mandag deltog 7 spillere fra Klarup i
de individuelle Regionsmesterskab i Øster
Brønderselv.
Vi har endnu ikke set resultatlisterne, men
Inger Overgaard har oplyst at

     VAGN KNUDSEN blev nr. 1
     ERIK KJELDGAARD blev nr.
2

Det siges endda at begge havde brugt
samme antal slag - men herom senere.
STORT TIL LYKKE!

undefined
Her de 2 friske Klarup spillere med præmierne. 
                     undefined

Skrevet 20. august 2016.

 5 Klarup hold er   
    puljevindere! 
I holdturneringen var der 14 puljer.

Disse hold vandt puljerne:

Amtoft Krolf: 1 hold (ud af 3 hold)
Østerild Senior Krolf: 2 hold (ud af 5 hold)
Thorup-Klim BK: 1 hold (ud af 3 hold)
Nørresundby Krolfklub: 1 hold (ud af 2 hold)
Nørholm Senior Krolf: 1 hold (ud af 2 hold)
Krutuglerne: 1 hold (ud af 7 hold)
Lindholm Senior: 1 hold (ud af 2 hold)
Kantrullerne: 1 hold (ud af 3 hold)
Klarup Krolf Klub: 5 hold (ud af 5 hold).


 undefined

Skrevet 20. august 2016:      
  
                HALLUND OPEN 2016
                  fredag den 19. august.
7 spillere fra Klarup Krolf Klub deltog.
Arrangementet startede med rundstykker og
kaffe i det store festtelt.
Herefter blev der spillet 2 x 12 huller hvorefter-
der var dejlig frokost.
Efter frokosten 1 x 12 huller og så var der kaffe-
bord med 4 forskellige slags kager.

Præmier:  Erik Kjeldgaard blev nr. 1 hos herrerne.

De øvrige resultater kan ses på siderne STATISTIK.

Nedenfor nogle billeder fra dagen.

undefined

undefined

undefined

undefined

TAK - ih hvor blev det godt!       undefined


Klubbens årlige arbejdsdag var i går
fredag, hvor der var indkaldt til kaffe-
bord kl. 09.30. 
Vejret var ikke det bedste, men fint til
at arbejde i - overskyet med udsigt til
lidt dråber oven fra.
Måske var det vejret eller en for-
glemmelse der gjorde at nogle
få stykker glemte at møde op.
Vennerne gav kaffe og rundstykker og
en "opstrammer" og klubbens formand
fortalte om, hvilke arbejdsopgaver der
var at gå i gang med.
Inden klokken var 10 var alle i gang med
en eller anden opgave.

undefined
De der kom gjorde det super godt.
Der blev fjerne ukrudt fra fliserne, rykket
brændnæller op ud langs banerne.
Der blev klippet grene osv.... der blev ydet
arbejdskraft, alt efter ens fysiske evner -
det er nemlig sådan det bør være i vores
klub - alle hjælper!
Efter godt en times arbejde blev der kaldt
ind til pause - her gav vennerne en dejlig
forfriskning, hvorefter der igen skulle arbej-
des indtil der blev kaldt til frokost.


           undefined
 

Med lidt hjælp kom "grillholdet" i gang. De
havde lidt problemer med at gå gang i kul-
dene, men det blev løst og der blev kaldt
til frokost - grillpølser med brød og hele
svineriet med dertil hørende drikkelse og
igen var det vennerne som gav.
Nu var det så småt begyndt at regne og da
arbejdsopgaverne var udført takkede
formanden for den flotte arbejdsindsats
og fremmødet iøvrigt. 
                                              
             TAK TIL ALLE FREMMØDTE!           undefined

Skrevet 10. august 2016:

Klarup Krolf Klubs deltagere gjorde
det meget flot ved
ØSTERILD OPEN 2016.
                                                                

80 spillere deltog i stævnet i Østerild her-
af var de 
9 fra Klarup Krolf Klub.
Fra kl. 10 - 10.30 var der kaffe/te og rundstyk-
ke med ost eller marmelade.

undefined
Mens kaffe og rundstykket blev indtaget blev
holdlisterne studeret.
Der var ingen spillere fra Østerild der deltog i
kampene. Deres medlemmer skulle bl.a. være
dommere for de forskellige hold, hvilket var
meget tilfredsstillende.
Da alle spillere og dommere var stillet op ved
deres udslagssted blev kampene fløjtet i gang.

undefined

Ovenover den "berygtede bakke" - hul 12 samt
de 2 huller på bakkens skråning på bane 3 var
speciel "svære" (for de fleste). På billedet neden-
under er fra et af hullerne på skråningen.

undefined
Bane 3 var speciel svær "kun" 44 spillere brugte
under 40 slag og de resterende spillere havde
fra 40 og op til 56 slag.
Efter de første 2 x 12 huller var der frokost, 
hvilket var 3 håndmadder og en øl/vand.
Efter frokosten blev de sidste 12 huller spillet.
Spillet var slut og der var kaffe og kage mens
slagene blev lagt sammen.

 undefined

Præmierne blev stillet frem og resultaterne blev
offentlig gjort.
Damerne - nr. 3 Margit Melgaard, Klarup med 94
slag. nr. 2 Karen Johansen, Klarup med 92 slag.

  undefined    undefined
                 Margit                              Karen

nr. 1 blev Ruth Bliksted fra Thorup med 89 slag.

Herrerne - nr. 3 Torben Gross, Hjørring med 90 slag.
nr. 2 Erik Kjeldgaard, Klarup med 90 slag.

                           undefined 
nr. 1 Knud Lynge, Amtoft med 88 slag.

De øvrige deltagere fra Klarup havde rimelige
placeringer:
Margit Glud nr. 26 - 109 slag (32,32 og 45).
Vagn Knudsen nr. 6 - 91 slag (29, 27 og 35).
Erik Munch Nielsen nr. 8 - 94 (29, 32 og 33).
Erik Johansen nr. 9 - 95 (27, 32 og 33). 
Leif Glud nr. 18 - 100 (34, 31 og 35).
Niels Rasmussen nr. 19 - 100 (30, 34 og 36).

Et rigtigt godt stævne hvor der kun kom nogle
enkelte dryp foroven før frokosten og det endte
med solskin.
                               Tak til arrangørerne - super!

undefined

 SKALBORG OPEN 2016.

Onsdag den 27. juli 2016 blev der holdt
Skalborg Open.
Fra Klarup Krolf Klub deltog 8 spillere og
samlet var der 88 spillere ialt fra 10 for-
skellige klubber i Regionen.
Dagen startede kl. 10 med kaffe og rundstykke
med ost eller marmelade.
Herefter blev holdene råbt op og der blev udle-
veret slagsedler.

undefined

Så blev de 2 første spilleomgange spillet på de
"spøjse" baner med masser af huller på skråninger.

undefined
Taget oppe fra toppen af skråningen - Mona's hold
er i gang med spillet på "det flade".

undefined
Så skal Kalle til at slå op ad skråningen.

Da de 2 spillerunder var færdige var der frokost og
da vejret var fint søgte mange af deltagerne uden-
for og nød deres frokost.

undefined

undefined
En go' frokost og en go'  øl i det fri - dejligt.

Efter frokosten kom den sidste spillerunde i gang.

undefined
Her er Margit i gang på skråningen.

Efter den sidste spillerunde var der kaffe og kage i
klublokalet medens de sidste resultater bliver tastet
ind af.

undefined 

Så kom resultaterne og der blev udleveret præmier til
de 3 bedste damer og de 3 bedste herrer.
Desværre var der ingen fra Klarup Krolf Klub blandt
de 3 bedste (vi har endnu ikke modtaget resultat-
listen), hvorfor vi desværre ikke kan oplyse de for-
skellige spilleres placeringer.

Det blev dog til en præmie til en Klarup spiller.
Der var en præmie til den som havde lavet flest
hole in-one og her var der 2 herrer der hver havde
lavet 3 hole in-one og vinderen blev ham med mindst
antal slag og det blev Kalle Møller - flot. Kalle lavede
en hole in-one på hver af de 3 baner.

                      undefined 
                Præmien var en pose med forskellige øl.

Et ganske godt stævne var slut og alle havde en god
dag med masser af krolf og gensyn med mange andre
som man havde spille mod ved tidligere stævner og
kampe.

RESULTATERNE fra SKALBORG OPEN
(skrevet 29. juli 2016):

DAMER (der deltog 42 damer):
Nr. 1 - 93 slag: Ellen Bertelsen, Østerild
Nr. 2 - 94 slag: Lisbeth Christensen, Krutuglerne
Nr. 3 - 96 slag: Charlotte Søtorp, Krutuglerne
Nr. 8 - 99 slag: Karen Johansen, Klarup
Nr. 9 - 99 slag: Margit Melgaard, Klarup
Nr. 17 - 104 slag: Mona Møller, Klarup
Nr. 42 hos damerne havde 136 slag.

HERRER (der deltog 45 herrer):
Nr. 1 - 88 slag: Erling Christensen, Østerild
Nr. 2 - 89 slag: Svend Åge Christensen, Krutuglerne
Nr. 3 - 91 slag: Viggo Bertelsen, Østerild
Nr. 4 - 93 slag: Erik Kjeldgaard, Klarup
Nr. 9 - 96 slag: Karl Erik Møller, Klarup
Nr. 10 - 97 slag: Ole Madsen, Klarup
Nr. 13 - 97 slag: Erik Munch Nielsen, Klarup
Nr. 15 - 99 slag: Erik Johansen, Klarup
Nr. 45 hos herrerne havde 118 slag.

                                     undefined

undefined

Skrevet 26. juli 2016:

Så er invitationen til Regionsmesterskab individuel kommet.
Se hele plakaten her på vores hjemmeside under Kalender og
under Kommende arrangementer/stævner.

undefined
undefined
Der spilles 3 x 12 huller - medaljer og præmier til 1 - 3 i
hver række - nr. 1 og 2 i herrer og damer kvalificeres til
DM i Arrild Sønderjylland som holdes lørdag den
24. september 2016.

PS! Tilmeldingslisten hænger på klubbens opslagstavle! 

undefined

Skrevet 20. juni 2016:

STRANDKROLF 2016.

Søndag den 19. juni 2016 var der det årlige stævne
på stranden ved Rødhus.
Det foregik i tørvejr men med en meget kraftig vesten-
vind.
Klarup havde tilmeldt 21 spillere til stævnet og
ved indskrivningen kl. 10.50 fik vi oplyst at der var ind-
kommet nogle afbud og således nogle ledige pladser.
Fra Klarup var Erik Kjeldgaard og Henning Johnsen klar
til at besætte 2 af pladserne - og det var godt.
Med Erik's deltagelse var der een fra Klarup som kom
på podiet - en flot 3. plads til Erik Kjeldgaard efter om-
spil. Der var nemlig 2 herrer med 102 slag om de skulle
spille om 2. og 3. pladsen.
Hos damerne var Mona Møller også ude i omspil. 5 damer
havde alle 111 slag og omspillet gjaldt 3. pladsen.
Desværre måtte Mona "nøjes" med placeringen som nr. 7
hos damerne, hvilket også var flot.
Resultatlisten fra STRANDKROLF 2016 og nogle billeder
kan se på hjemmesiden under Statistik og klik ind på
STRANDKROLF 2016.

                     undefined
                          Erik med sin medalje og vin.

undefined

Skrevet 10. juni 2016.

KLARUP OPEN 2016.

Torsdag den 9. juni var 3. gang Klarup Krolf Klub
holdt det årlige KLARUP OPEN i forbindelse med
Klarup Festuge.

Også i år havde vi vejrguderne med os - et fint krolf-
vejr. Sol og tørt og alligevel ikke for hedt - super.

De 128 spillere startede dagen med kaffe og rundstyk-
ke med tilbehør i det store festtelt.
Formanden bød velkommen.

undefined

Efter kaffe og rundstykke var spist blev spillerne til de
forskellige hold råbt op og man fik hilst på de spillere
man skulle spille med resten af dagen.

Der blev spillet på 3 vidt forskellige baner. Een af banerne
var lavet på en skråning og mange havde svært med at få
kuglen i hul og indtil flere blev noteret for 10 slag.

undefined 

Holdene var delt ind i 2 puljer som skiftes til at spille og når
der var "pause" brugte flere af spillerne tiden til at dømme
for et hold i den anden pulje.
Andre brugte f.eks. pausen til hygge udenfor teltet.

undefined

Der var 16 hold i hver pulje og alle holdene kom til at spille
2 baner (2 x 12 huller) inden frokost.

undefined

Frokosten bestod af 3 håndmadder som var pakket i æsker.
Nedenfor er nogle af de mange hjælpere klar til udleveringen
af frokosten.

undefined

Og frokosten var ikke så ringe endda og den skulle selvfølgelig
nydes i godt selskab.

undefined

Så var frokosten indtaget og alle holdene skulle ud på den
sidste spillerunde

undefined

Vejret var fortsat fint og det var selvfølgelig med til at hu-
møret var højt, selv om der af og til blev brugt mange slag
for at komme i hul.

undefined

Efterhånden som holdene blev færdige med sidste spille-
runde blev der budt på kaffe og kage, hvilket bekom spil-
lerne meget vel.

undefined

Mens kaffe og kage blev nydt havde Mona og Kalle travlt
på stævnekontoret. De sidste slagsedler skulle tastes ind
så resultaterne kunne offentliggøres.
Mens der var fintælling om de første placeringer var der
uddeling af "trøstepræmier" til både damer og herrer.

Damerækken:
Nummer 1 blev Ellen Bertelsen fra Østerild med 105 slag.
Der var 3 damer som alle havde brugt 109 slag og de 
delte 2. pladsen. De 4 damer var Birte Hansen, Klarup.
Karen Christensen, Østerild og Margit Melgaard, Klarup.
Resultaterne findes her på hjemmesiden under STATISTIK og
i bjælken til venstre skal der trykkes på KLARUP OPEN 2016.

undefined
På billedet fra venstre: Karen Christensen, Margit Melgaard,
Birte Hansen og Ellen Bertelsen.

Herrerækken:

Der var "kun" een spiller som kom under 100 slag og det blev
også vinderen i herrerækken.
Nummer 1 blev Viggo Bertelsen, Østerild med 97 slag.
Nummer 2 Bjarne Heidelbach, Krolfvennerne med 101 slag.
Nummer 3 Erik Kjeldgaard, Klarup med 102 slag.
Resultaterne findes her på hjemmesiden under STATISTIK og
i bjælken til venstre skal der trykkes på KLARUP OPEN 2016.

                            undefined
                                 Vinder Viggo Bertelsen.

                           undefined
                                  Nr. 2 Bjarne Heidelbak.

                           undefined
                                   Nr. 3 Erik Kjeldgaard.

Formanden takke for opbakningen til stævnet, de
mange hjælpere og ønskede alle en god tur hjem.

Straks efter de sidste gæster var gået skulle banerne
tages ned igen og her var der selvfølgelig også en del
medlemmer som kom i arbejde.

Følgende har har sponseret KLARUP OPEN 2016:

     HAALS BAGERI.                KROLFEKSPERTEN.

     FODKLINIK OG ALTERNATIV BEHANDLING
                   v/BJARNE MELHOLT RIISE.

      MENU Klarup.                    Salon NEW IMAGE.  
                   

      Ejendomsmægler JOHN FRANDSEN.

      KOP & KANDE, KLARUP.        FAKTA Klarup.

      Klarup Caravan Center.

       KLIPPEVÆRKSTEDET.

       KLARUP AUTOSERVICE.

       KLARUP BICYCLE STORE.
Mange tak for støtten!        undefined

undefined

Skrevet 8. juni 2016:              

I eftermiddag blev banerne/hullerne til Klarup
Open lavet.
9 friske herrer mødte op i fin form og fik lavet
nogle af de bedste hulller/forringer.
                                          Tak for jeres slæb!

undefined

undefined

undefined
     

 undefined

skrevet 26. maj 2016: 

TAK                                           undefined

Til alle jer som onsdag den 25. maj ofrede nogle
arbejdstimer til gavn for vores krolf klub.
Samtlige 4 krolfbaner fik en ordentlig overhaling.
Det har I bare gjort så godt! 
                                                           MANGE TAK!!!!!

undefined

undefined

undefined

undefined

Tak til Erik Munch for de tilsendte billeder fra arbejds-
dagen. 
Der var en 8 - 10 stykker som hjalp til - se de flotte
baner. 

undefined

Skrevet fredag den 13. maj 2016:

undefined

GOD SÆSONSTART

Fredag den 13. maj 2016 blev krolfstævnerne
startet i gang med det årlige OPSTARTSSTÆVNE
for par som blev arrangeret af Nørresundby Krolf-
klub på banerne på Åvej i Lindholm. 
Klarup Krolf Klub deltog med 5 par (10 spillere). 
Vejret kunne ikke være bedre, højt solskin og lidt
vind og nogle spøjse baner, hvor der desværre var
nogen utilfredshed med hulforringerne som var
løse og nogle steder lidt over græskanten, men
det var jo næsten ens for alle spillere. 

undefined
Poul Sørensen (yderst til venstre) havde en snak med
et par at Klarup supportere. Der gik rygte om at de
"fedtede" om at blive meldt ind i Nørresundby Krolf-
klub. Nej dejligt at se noget lokalt opbakning!

Stævnet startede med kaffe og kage og velkomst.
Herefter blev parrene fordelt og kampene på de
3 baner kunne komme i gang.
Efter de første 2 baneomgange var der frokost,
som bestod af en stor sandwich.

Så blev 3. og sidste spillerunde spillet og mens
der blev ventet på dagens resultat var der kaffe
og hindbærsnitte som kunne nydes til banko i
det store festtelt.

undefined
Klarupspillerne havde ikke lyst til banko og brugte i
stedet tiden til hygge ude i det gode vejr.

Så var slagene talt sammen og alle spillere og hjælpere
blev samlet udenfor til præmieoverrækkelse.

undefined  
       Fra venstre Vagn Knudsen og Erik Kjeldgaard.

super - anden pladsen gik til Vagn og Erik fra Klarup.
Selv med en noget skuffende indsats i de 2 første
spillerunder indhentede de ret meget i 3. og sidste
spillerunde.
Vinder af stævnet blev Elisa og Børge Christensen fra
Krutuglerne, Brønderslev med 184 slag.
Nr. 2 Vagn og Erik fra Klarup Krolf Klub med 189 salg
og som nr. 3 blev et par fra Randers narutmotion med
191 slag.
De øvrige Klarup deltagere blev placeret således:
Niels Rasmussen og Bjarne Overgaard blev nr. 6 med
194 slag.
Margit Melgaard og Karen Johansen blev nr. 22 med
206 slag.
Erik Munch og Erik Johansen blev nr. 49 med 216 slag
og Leif Glud og Preben Hansen fik en delt 50. plads
med 217 slag.
Placeringen som nr. 71 var på 238 slag og nr. 72 havde
377 slag.
En fyldestgørende resultatlise fra stævnet kan ses på
DAI region Nordjyllands hjemmeside.

undefined

Et dejligt stævne med masser af hygge og snak med de
forskellige spillere. Der blev lavet forskellige aftaler
blandt deltagerne og på et glædeligt gensyn til næste
krolfarrangement som er KLARUP OPEN 2016 den
9. juni. 
                          

 undefined

      

  

             


             

 

 

 

undefined                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Din browser er forældet og derfor vises siden ikke korrekt. Opgradér din browser.